tietosuojaseloste

Henkilötietolaki Suomi (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterinpitäjä
Best-In Oy
PL 147, 70101 Kuopio, Suomi
palaute@best-in.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kalle Hakala
PL 147, 70101 Kuopio, Suomi
kalle.hakala@best-in.fi

Rekisterin nimi
Best-In Oy:n kilpailurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri sisältää Best-In Oy:n kulloiseenkin kilpailuun/arvontaan osallistuvien yhteystietoja. Tietoja voidaan käyttää kilpailun kulusta informointiin, voitosta ilmoittamiseen sekä kilpailuun/arvontaan mahdollisesti liittyvään tuotemarkkinointiin tai asiakasviestintään. Kilpailun/arvonnan päätyttyä tiedot poistetaan.

Rekisterin tietosisältö
Kilpailun toteuttamiseen tarvittavat yhteystiedot, esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyn omasta ilmoittautumisesta Best-In Oy:n internetsivustoilla tai muissa markkinointitoimenpiteissä, kuten myymäläpromootiossa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Pääsy internetin kautta rekisteriin on estetty palomuurilla.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. 

verkkopalveluiden käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Atria Oyj:n (Atria) ja sen tytäryhtiöiden omistamissa ja ylläpitämissä verkkopalveluissa julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot. Avaamalla verkkopalvelun sivut käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Atrialla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivustojen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehdot eivät kata tai sido yhteistyökumppaneiden verkkopalveluita.
Verkkopalvelumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja sivustojemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet
Verkkopalvelujemme visuaalinen ilme ja sivustoilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat Atrian tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Sivujen sisällön osittainenkin kopioiminen, jakelu ja tallentaminen on kiellettyä ilman Atrian etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Pidätämme kaikki oikeudet näissä verkkopalveluissa julkaistavaan aineistoon.
Sivustoillamme julkaistavaa aineistoa saa katsella, selata ja tulostaa käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkopalveluihin. Verkkopalvelujemme sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jotka on mainittu erikseen asiakirjan yhteydessä.
Pörssi- ja lehdistötiedotteita sekä kuva-arkiston materiaalia on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalveluiden sisällöstä
Verkkopalvelujemme sisältämät tiedot ovat tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Atriasta, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivustoillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.
Atria pyrkii siihen, että näissä verkkopalveluissa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa. Atria ei kuitenkaan anna takuuta sivustoilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Emme vastaa tallennetun sisällön varmuuskopioinnista koskien mm. käyttäjän tallentamia tekemiään keittokirjoja.
Atrian verkkopalveluiden sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Atria ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näihin verkkopalveluihin linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivustoillamme olevien kommenttien, keittokirjojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Atrialla on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kävijöiden lähettämä aineisto verkkopalveluistamme. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.
Atria ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Atria ei ole vastuussa sivuillaan tarjoamiensa palveluiden tai niiden keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Atrialle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia sekä siitä, että aineisto ei ole lainvastaista, loukkaavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Esimerkiksi kuva- tai videomateriaalin tulee olla lähettäjän itse kuvaamaa tai muutoin luomaa. Muussa tapauksessa lähettäjän on ennen lähettämistä varmistettava että sille on luovutettu kaikki materiaalin tekijänoikeudet ja materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. Aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita Atrialle lähetetyn aineiston johdosta syntyy.

Sivun alkuun